Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2021r.

Webinarium „Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej dla zamawiających”

Szczegóły wydarzenia:

Szkolenie onlineClick Meeting, godz. 9:30-15:00

Do pobrania:

8 czerwca 2021r.,

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zamawiających, osób które są odpowiedzialne za przygotowywanie postępowań, prowadzenie postępowań oraz prowadzenie umowy po stronie zamawiającego.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu: zakres stosowania nowej ustawy Pzp ze szczególnym naciskiem na zamówienia w zakresie tworzenia i utrzymania terenów zielonych, przygotowanie postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, środki dowodowe: przedmiotowe i podmiotowe, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: negocjacje obowiązkowe i fakultatywne, umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.

Prowadzący: Grzegorz Pyliński – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2015 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

Program:

 1. Nowe pzp – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady
  1. Systematyka nowego Pzp
  2. Słowniczek, nowe definicje znanych terminów oraz nowe pojęcia w pzp
  3. Zamówienia klasyczne
  4. Próg stosowania ustawy
  5. Podział na zamówienia krajowe i unijne
 1. Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania. Komisja przetargowa.
  1. Zasady wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu
  2. Dwuetapowe badanie zaistnienia przesłanek wyłączenia
  3. Konflikt interesów, niekaralność i nowy system dwóch oświadczeń
  4. termin składania oświadczeń
 2. Zasady udzielania zamówień w progu krajowym
  1. Zamówienia podprogrowe – ramy prawne,
  2. Zasady udzielania zamówień a zamówienia podprogowe,
  3. Możliwe schematy postępowań i organizacja wyboru wykonawców
   1. Przykłady postanowień
   2. Propozycje schematów postępowań
 • Granice swobody zamawiającego
 1. Negocjacje fakultatywne i obligatoryjne
 1. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  1. Definicja wykonawcy
  2. Konsorcjum
  3. Warunki udziału w postępowaniu i zasady ich formułowania i weryfikacji
  4. Podstawy wykluczenia z postępowania
  5. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań
  6. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców
   1. Zasady ich składania i odrębności pomiędzy podmiotowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi
   2. Terminy na złożenie oświadczeń i dokumentów oraz zasady wzywania do ich uzupełniania
  7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   1. Wstępne konsultacje rynkowe
   2. Ogłoszenia i ich zmiany
 • Wymagania w zakresie wadium
 1. Zasady wnoszenia wadium oraz nowe zasady jego zwrotu
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ustalanie niektórych warunków zamówienia
  1. Podział zamówienia na części
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
  1. Podmiotowe środki dowodowe
  2. Przedmiotowe środki dowodowe
  3. Udostępnianie zasobów
 1. Przebieg postępowania
  1. SWZ i jej treść
  2. Udostępnianie SWZ
 • Wyjaśniania SWZ i zmiana jej treści
 1. Termin składania ofert
 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 3. Składanie i otwarcie ofert
 • Ocena ofert
 • Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania.
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 2. Zakończenie postępowania jak czynność prawna i proces regulowany ustawą. Zakończenie pozytywne i negatywne.
 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
  1. Forma umowy i okres jej obowiązywania
  2. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy
  3. Zakazane postanowienia umowne
  4. Obligatoryjne elementy treści umowy
  5. Obowiązkowa waloryzacja, zaliczki i zasady wypłaty wynagrodzenia
  6. Raport z realizacji zamówienia, kiedy jest obowiązkowy
  7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  8. Podwykonawstwo
  9. Dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy
  10. Specyfika umów ramowych
  11. Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne oraz zasady i możliwości dokonywania zmian zawartych umów

 

 1. Zamówienia publiczne w zieleni na podstawie konkretnych przykładów pod kątem popełnianych błędów przez zamawiających
 1. Opis przedmiotu zamówienia – przygotowanie, dozwolone modyfikacje, treść umowy
 2. Warunki udziału w postępowaniu
 3. Kryteria oceny ofert
 4. Orzecznictwo sądów i Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zamówień na usługi w zakresie utrzymania zieleni.

Dziękujemy za poprowadzenie szkolenia oraz Uczestnikom za udział i pytania.