Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Szkolenie Zakres przedmiotowy dozwolonych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody

Termin: 10 maja 2012r., hotel MDM Warszawa

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804) wprowadziła wiele zmian m.in. dotyczących pielęgnacji zieleni.  W związku z powyższym przycięcie drzew w zakresie wykraczającym ustawę traktowane jest jako ich zniszczenie. Przed zmianami ustawa nie określała precyzyjnie, jakie zabiegi w obrębie korony drzew są dopuszczalne, w związku z czym często nie było podstaw do wymierzania kary administracyjnej. W chwili obecnej na mocy ustawy można wszcząć postępowanie administracyjne o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych określonych w art. 82 ust. 1a w/w ustawy.

Na początku spotkania została omówiona tematyka określania wieku drzew (ze szczególnym wskazaniem na drzewa 10 – letnie). Druga i za razem główna cześć szkolenia polegała na wnikliwym omówieniu prawnego zakresu przedmiotowego dozwolonych prac pielęgnacyjnych w świetle ustawy o ochronie przyrody oraz odpowiedzialności za zniszczenie drzew na skutek wadliwego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych (analiza studium przypadków).

Szkolenie poprowadził: Krzysztof Gruszecki przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Autor komentarzy do ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływania na środowisko.

dr inż. Jan Łukaszkiewicz – wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –  Katedra Architektury i Krajobrazu.  Podczas swoich wykładów łączy teorię z praktyką.  Autor licznych publikacji i artykułów dotyczących m. in. zieleni miejskiej.

program szkolenia Zakres przedmiotowy dozwolonych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów (pdf)

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

 Dziękujemy Wykładowcom oraz Uczestnikom za udział w szkoleniu.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.