Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie Zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Termin: 8 września, Hotel Ikar, Poznań

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) wprowadza nowe  zadania dla samorządu wojewódzkiego i gminnego oraz zmienia w istotny sposób zasady zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zakresie:

 • planowania (prawnych instrumentów planistycznych),
 •  stanowienia prawa miejscowego (prawnych instrumentów legislacyjnych),
 • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wyboru przedsiębiorców do prowadzenia tej działalności na terenie gminy (prawnych instrumentów reglamentacyjnych),
 •  określania wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pobierania i dysponowania tymi opłatami (prawnych instrumentów ekonomicznych),
 • sprawozdawczości (prawnych instrumentów kontrolnych),
 • sankcji (prawnych instrumentów sankcyjnych),

przy czym ustawa:

 •  wskazuje na gminę lub związek międzygminny jako podmiot odpowiedzialny za realizację wszystkich celów i zadań dając im w posiadanie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych (z mocy ustawy) oraz uprawnienie do przejęcia w posiadanie odpadów komunalnych wytworzonych w źródłach innych niż gospodarstwa domowe (z mocy uchwały rady gminy),
 •  wprowadza definicję regionalnego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych i zobowiązuje gminę lub  związek międzygminny do budowy, utrzymania i eksploatacji tego zakładu na określonych zasadach,
 •  definiuje szereg nowych pojęć dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas szkolenia zostały omówione:

 •  wymienione wyżej zmiany wprowadzonych głównie do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. r. o odpadach,
 •   projekty rozporządzeń (dostępnych w dniu szkolenia),
 •   projekt nowej ustawy o odpadach

ze wskazaniem:

 • priorytetów i kolejności działań stanowi przedmiot szkolenia,
 •  zasad tworzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zarządzania tym systemem.

Szkolenie poprowadził dr inż. Bolesław Maksymowicz (członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, autor i konsultant naukowy licznych opracowań i referatów z zakresu przedmiotu szkolenia).

program szkolenia gospodarka odpadami komunalnymi (pdf)

Dziękujemy wykładowcy dr inż. Bolesławowi Maksymowiczowi za poprowadzenie szkolenia, Uczestnikom oraz patronowi medialnemu portalowi Gartija.pl

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.