Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

Szkolenie BHP w gospodarce wodno-ściekowej

Termin: 18 listopada br., Poznań

Gospodarka komunalna w tym wodno-ściekowa jest jednym z sektorów dla których instrukcje BHP są szczególnie ważne. W związku z tym zakłady wod-kan są częstym obiektem kontroli. Nieprawidłowo skonstruowana instrukcja BHP może być przyczyną nałożenia na firmę bardzo wysokich sankcji finansowych.

Podczas spotkania zostały przedstawione praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy podczas uzdatniania wody, eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przy oczyszczaniu ścieków. Omówiono podstawowe pojęcia, założenia systemowe, metodykę identyfikacji zagrożeń oraz klasyfikację zagrożeń i czynniki środowiska pracy. Wykładowca przedstawił także raport kontrolny z ostatnich lat Państwowej Inspekcji Pracy i uwagi inspektorów. Jak podkreślał „na uwagę zasługują nieprawidłowości w dokumentacji bhp dot. oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji i procedur na wypadek awarii. Nierzetelność w tym zakresie potwierdza fakt: nie uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego, opracowanej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, gdzie występują zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi – przedmiotowych zagrożeń oraz nie uwzględnienie w instrukcjach bhp, procedur postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem szkodliwego czynnika biologicznego”. Została też szczegółowo omówiona charakterystyka zagrożeń na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach wod-kan. Prace eksploatacyjne i remontowe na sieciach i obiektach wodno-kanalizacyjnych muszą być organizowane z uwzględnieniem nie tylko podstawowych zasad bhp, ale także uwzględniać charakterystyczne dla tych sieci obiektów zagrożenia. Do najistotniejszych należy zaliczyć:

– fizyczne ( hałas, zmienny mikroklimat, zagrożenie wybuchem, zagrożenie wypadkiem)

– chemiczne ( gaz powstały w wyniku zagniwania ścieków i osadów ściekowych, tj. siarkowodór, amoniak, metan)

– biologiczne ( bakteriologiczne).

 Nie zabrakło również tematyki dotyczącej sporządzania i prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji i procedur.

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych, co uczestnicy wysoko ocenili w ankietach po spotkaniu.

program szkolenia BHP w gospodarce wodno-ściekowej (pdf)

Dziękujemy Wykładowcy, Uczestnikom, oraz Patronom Medialnym.

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.