Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

III Konferencja Zieleń Przydrożna

Termin: 16-17 września br., Poznań

 

Poznań 16-17 września br., stał się miejscem gdzie spotkało się grono specjalistów, aby dyskutować i wymieniać poglądy dotyczące zieleni przydrożnej, a okazją ku temu była zorganizowana III konferencja „Zieleń Przydrożna”. 

Opiekunem merytorycznym był prof. dr hab. inż. Marek Siewniak – Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Drzew (EAC).

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Poznania, a spotkanie odbyło się przy współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Patronat medialny nad konferencją objął: portal ArchitekturaKrajobrazu.info, e-droga.pl., Magazyn Autostrady, Drogi lądowe powietrzne i morskie, Infrastruktura Transportu, Polskie Drogi.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania była poprawa warunków siedliskowych zieleni przyulicznej w miastach, a także zieleni towarzyszącej drogom krajowym i autostradom.

W pierwszej sesji plenarnej Pani Iwona Jędrychowska-Klimczak, naczelnik Wydziału Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta Stołecznego Warszawy, przedstawiła branżowe akty prawne, w których została ujęta ochrona i kształtowanie zieleni przyulicznej. Zwróciła uwagę, iż zapisy w ustawach bardziej określają zakazy, niż umożliwiają świadome kształtowania drzewostanu, a drzewo nie jest równoprawnym partnerem dla infrastruktury pasa drogowego. Kolejne wystąpienie Pana Krzysztofa Gruszeckiego było poświęcone ostatnim zmianom prawnym ochrony zieleni przydrożnej. Radca Prawny przybliżył wszelkie zmiany dotyczące:

  • zwolnienia z uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew, których wiek nie przekracza 10 lat;
  • dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia rysunku lub mapy określającej usytuowanie drzew lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości;
  • obowiązku organu wydającego decyzje oględzin w zakresie gatunków chronionych;
  • uzgodnienia dotyczące usuwania drzew w pasie drogowym z regionalną dyrekcją ochrony środowiska.

Kolejną sesję dotyczącą „Warunków glebowych i świetlnych” rozpoczął Pan dr hab. Jacek Borowski z SGGW. Omówił on problem degradacji drzew nasilający się w ostatnim czasie m.in. związany z odladzaniem jezdni zimą. Prelegent podkreślał, że sól drogowa zaburza chemizm gleb i jest ewidentną przyczyną ich zamierania w aglomeracjach miejskich. – Działanie aerozolu solnego jest ograniczona do około 10 m od jezdni, a duże stężenie soli wywołuje zaburzenia w gospodarce wodnej pąków, pędów oraz młodych przyrostów – podsumował wykładowca. Temat ten kontynuowany był również w referacie nt. „Prób poprawy warunków siedliskowych drzew przyulicznych Poznania”. Pani Agnieszka Szulc z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu wydzieliła trzy grupy działań, które są stosowane w celu poprawy warunków życia drzew: przygotowanie terenu pod obsadzenie, ochronę mechaniczna drzew młodych i starych oraz pielęgnację młodych odsadzeń. Również na przykładzie Poznania – Pani Magdalena Garczarczyk z firmy APAK -omówiła krok po kroku prace związane z zastosowaniem po raz pierwszy w Polsce mieszanki kamienno – glebowej na ul. Podgórnej. Ponieważ nasadzenia zostały zrealizowane dopiero w 2007 roku, trudno jeszcze w pełni ocenić rezultaty. Stwierdzić można jednak, iż grusze rozwijają się porównywalnie do innych egzemplarzy sadzonych w terenie otwartym. Zauważalną różnicą jest jednak krótszy okres kwitnienia drzew rosnących na ul. Podgórnej.

Podczas spotkania poruszana była również tematyka zieleni autostradowej. Pani Agnieszka Sawicka-Moczulska przedstawiła poszczególne etapy realizacji zieleni autostradowej A-2 na odcinku  Nowy Tomyśl- Konin od projektowania, wykonawstwa i przejęcia do eksploatacji. Pan Karol Wolski zaprezentował analizę czynników zamierania roślin wzdłuż dróg i autostrad, natomiast problemy w projektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu zieleni zostały omówione na podstawie doświadczeń firmy Czechanowicz. Nie zabrakło też praktycznego podejścia związanego z kształtowaniem przejść dla zwierząt – przedstawionego przez Pana Daniela Marandę z firmy Ekkom sp. z o.o.

Drugi dzień obrad rozpoczął prof. dr hab. inż. Marek Siewniak tematem dotyczącym zadrzewień dróg w systemie zadrzewień ochronnych. Przedstawiono ich typy oraz funkcje. – Rolą projektanta jest stworzenie zintegrowanego systemu zadrzewień ochronnych. Projekt zieleni i plan krajobrazu są integralnymi częściami projektu i powinny być wykonywane równocześnie z projektem drogi –podkreślał profesor. – Ważne by projektowanie sieci infrastruktury linowej było połączone z planowaniem sieci ekologicznych (np. przejścia dla zwierząt, korytarze ekologiczne, ochrona starych drzewostanów) – informował Marek Macinatowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Zielonej Góry. Ostatni wykład – Pani Doroty Sikory – traktował o zieleni historycznej dróg, przyczynach degradacji nasadzeń alejowych, inicjatywach społecznych a także godnych naśladowania przykładach poświęconych ochronie drzew alejowych w Niemczech.

Całość konferencji zwieńczył wyjazd techniczny podczas którego Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował obiekty, na których w ostatnich latach przeprowadzona została rewaloryzacja zieleni.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązku uzgadniania wydawania zezwolenia na usunięcie  drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który wprowadziła ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), pod koniec stycznia 2011 r. organizujemy szkolenie, które poprowadzi Pan Krzysztof Gruszecki. Zainteresowanych prosimy o kontakt szkolenia@dendros.pl

program III Konferencji Zieleń Przydrożna (pdf)

 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia, którego autorem jest Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
nowo założona zieleń na ul. Strzeleckiej.

wnioski z konferencji


Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.

relacja z I konferencji Zieleń Przydrożna z 2009 r

relacja z II konferencji Zieleń Przydrożna z 2008 r