Szkolenie Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny, a kosztorysowanie w jej obszarze stwarza wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm, nakładów rzeczowych, obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wykonywaniem oraz projektowaniem robót w zakresie zieleni miejskiej oraz do specjalistów ds. zamówień publicznych i osób przygotowujących inwestycje budowlane. Spotkanie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę na ten temat oraz rozwiązać problemy w tym zakresie.

W części wykładowej zostaną poruszone m.in. problemy z kosztorysowaniem robót w zamówieniach publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie analiza kształtowania się cen rynkowych wybranych robót
i usług w zakresie terenów zieleni oraz przegląd przykładowych dokumentacji kosztorysowych
i przedmiarów robót. Ponadto omówione zostaną zasady wyceny nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu.

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, SGGW Warszawa

Przydatne na zajęcia: laptop, tablet z arkuszem kalkulacyjnym (excel), kalkulator

program szkolenia (pdf)

formularz zgłoszenia (pdf)

ZE WZGLĘDU NA WARSZTATOWY CHARAKTER SZKOLENIA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

line