Warunki zgłoszenia

 1. Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu/konferencji zobowiązuje się do przesłania formularza zgłoszeniowego faksem pod numer 61 6244054 oraz wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji w wysokości wynikającej z formularza zgłoszeniowego na konto:
  LUKAS BANK 20 1940 1076 3038 4345 0000 0000 z dopisanym w tytule przelewu numerem szkolenia/konferencji i nazwiskiem osoby zgłoszonej. Brak dokonania wpłaty nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa.
 2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/konferencję. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacja udziału.
 3. Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy bezzwłocznie mailowo.
 4. W przypadku instytucji w wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora) wpłata może nastąpić w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia/konferencji. Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do podpisani w trakcie szkolenia/konferencji „Deklaracji o zapłacie”.
 5. Cena szkolenia/konferencji nie obejmuje noclegów. Firma Dendros dokonuje tylko rezerwacji miejsc hotelowych, które zaznaczy Strona zgłaszająca na formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy sami dokonują opłaty za noclegi po przybyciu do hotelu.
 6. Każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/konferencji.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona. W wypadku wpłacenia należności już po wyczerpaniu liczby miejsc w danym terminie zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia/konferencji lub – na życzenie Strony Zgłaszającej – zwrócona będzie cała wpłacona kwota.
 8. Rezygnacja ze szkolenia/konferencji (tylko w formie pisemnej) może nastąpić w terminie określonym na formularzu zgłoszenia. Wówczas następuje zwrot wpłaty za szkolenie/konferencję.
  Uwaga: W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określonym w formularzu zgłoszenia lub w przypadku nieprzybycia osoby zgłoszonej na szkolenie/konferencję Stronie Zamawiającej nie przysługuje zwrot wpłaty i jest ona zobowiązana do zapłaty.
 9. Zamawiający może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych. Wskazanie powinno mieć formę pisemną.
 10. Organizator ma prawo odwołać szkolenie/konferencję z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia/konferencji przez Organizatora Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.
 11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
line