Eksploatacja przepompowni ścieków

W dniach 11-12 grudnia br. zorganizowaliśmy spotkanie robocze dla przedsiębiorstw wodociągowych, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana z eksploatacją przepompowni ścieków. Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska),  miało formułę roboczego spotkania przedsiębiorstw wodociągowych i było okazją do...
readmore

Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu – metody i sposoby usprawniające kontrolę drzewostanu miejskiego

Wzrost świadomości społecznej o korzyściach płynących z obecności drzew w mieście i zagrożeniach spowodowanych przez zaniedbania w ich kontroli i pielęgnacji, przyczynił się do usprawnienia systemu administracji i zarządzania drzewami w miastach wielu krajów europejskich. Szczegółową diagnozę ich stanu przeprowadzają osoby z rozległą wiedzą i doświadczeniem arborystycznym, jednak...
readmore

VI Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Szósta edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 2-3 października 2014 roku w Szczyrku. Spotkanie zgromadziło 90 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływie modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło...
readmore

Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów

Podstawowym instrumentem prawnym mającym zapewnić właściwą ochroną drzew i krzewów wchodzących w skład zieleni miejskiej są zezwolenia na ich usunięcie. Analizując podstawy prawne trzeba uwzględnić, że drzewa lub krzewy mogą być siedliskiem innych gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W związku z tym organ administracji...
readmore

Zarządzanie gospodarką wodomierzową – dobre praktyki

Celem szkolenia było poznanie zasad gospodarki wodomierzowej – od konstrukcji wodomierzy po zagadnienia związane z montażem oraz eksploatacją. Na początku spotkania omówione zostały na wybranych przykładach wodomierzy wady i zalety, zakresy stosowalności, zasady działania oraz warunki działania. Ponadto szczegółowo omówiony został montaż wodomierzy i sposoby zabezpieczenia wraz z ...
readmore

Ochrona zieleni w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem oceny stanu zdrowotnego oraz rozpoznawania gatunków drzew i krzewów

W dniu 12 czerwca 2014 roku zorganizowaliśmy szkolenie podczas którego doświadczony wykładowca – praktyk łączący wiedzę dendrologiczną z prawną  na bieżąco udzielił odpowiedzi na nurtujące problemy związane z ochroną zieleni w procesie inwestycyjnym.  Osoby które uczestniczyły w spotkaniu otrzymały również  wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów – w ciągu...
readmore

VII konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

VII edycja konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską odbyła się 10-11 kwietnia 2014 roku w Poznaniu i zgromadziła liczne grono przedstawicieli urzędów, zarządów zieleni miejskiej, przedsiębiorstw komunalnych i architektów krajobrazu. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Poznania, a spotkanie odbyło się przy współudziale Zarządu Zieleni Miejskiej dzięki któremu...
readmore

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2. oraz posiądą odpowiednią wiedze w zakresie wymagań dla programów...
readmore

Kary pieniężne za zniszczenie lub usuwanie drzew lub krzewów z uwzg. projektowanych zmian ustawy o ochr. przyrody

W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera odpowiedzialność administracyjna oraz stosowane w jej ramach sankcje administracyjne. Niestety problemem związanym z prawidłowym określeniem granic odpowiedzialności jest ustalenie stosowanie jakich środków prawnych może być uznane za przejaw sankcji administracyjnych. Różnorodność funkcji spełnianych przez drzewa i krzewy powoduje,...
readmore
line