Szkolenie Zarządzanie gospodarką wodomierzową

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podstawą naliczania opłat za zużycie wody są dane uzyskane  na podstawie odczytu wskazań wodomierza. Za ich instalację, okresową legalizację oraz odczyty odpowiedzialne są  m.in. przedsiębiorstwa wod-kan. Szkolenie Zarządzanie gospodarką wodomierzową miało na celu poznanie zasad gospodarki...
readmore

Szkolenie Trawniki miejskie – dobór, pielęgnacja i nawożenie

Zieleń, nawet tak niepozorna jak trawnik, nie tylko powinna tworzyć oprawę dla architektury, ale musi chronić przed kurzem, spalinami i hałasem, podnosić wilgotność powietrza, chronić podłoże przed nadmiernym nasłonecznieniem, osłabiać wiatr, stanowić pokarm i miejsce schronienia dla wielu zwierząt,  czy obficie produkować tlen. Typowy trawnik miejski funkcjonuje w trudnych warunkach...
readmore

III Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi Sponsor: John Deere Polska Sp. z o.o. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni jako podstawowego elementu krajobrazu jest szczególnie ważna na terenach miejskich. Właśnie tym tematom była poświęcona III edycja konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską. Opiekunem merytorycznym konferencji był: prof. dr hab. inż. Marek Siewniak – Europejska Rada ds....
readmore

Szkolenie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

Szkolenie miało na celu przedstawienie aktualnych przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach. Obie ustawy – „bliźniaczo” podobne wprowadziły wiele obowiązków zarówno dla producentów, jak i przedsiębiorców. Jednym z nich jest  konieczność uzyskania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny...
readmore

Konferencja Parki i zieleńce w mieście

Wielu z nas długo czekało na konferencję poświęconą parkom i zieleńcom – tymi słowami rozpoczęła spotkanie prof. dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak (ZUT w Szczecinie), opiekun merytoryczny spotkania, które odbyło się w dniach 18-19 lutego 2010r w Poznaniu. Program pierwszego dnia konferencji poświęcony był projektowaniu oraz przebudowie parków i zieleńców. Wymagania prawne konserwatora...
readmore

Szkolenie Wymagania BHP w gospodarce odpadami komunalnymi

Od 2 października 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Nowe rozporządzenie określa wymagania bhp podczas wykonywania prac przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, w rozumieniu ustawy  o odpadach. Rozporządzenie gruntownie zmienia wymagania w zakresie kwestii sanitarnych, sposób dokumentowania prowadzonych...
readmore

Szkolenie Postępowanie administracyjne w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych

Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązują już od wielu miesięcy, jednak wciąż budzą wiele niejasności zarówno wśród urzędników, jak i inwestorów. Szkolenie miało  na celu  omówienie procedury...
readmore
line